Ukończyłem kurs diagnosty samochodowego i co dalej? Po ukończeniu szkolenia na Diagnostę Samochodowego i otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które jest zgodne z Dziennikiem Ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. Załącznik nr 2. Osoba ubiegająca się o zawód Diagnosty Samochodowego będzie musiała udać się na egzamin Państwowy. Egzaminy Państwowe są organizowane przez Transportowy Dozór Techniczny TDT, tam też należy się udać z następującymi dokumentami:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego (zobacz jak wypełnić wniosek)
 2. kserokopia dowód uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny w wysokości 270 PLN

Konto do wpłaty


TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

UL. PUŁAWSKA 125, 02-707 WARSZAWA

27 1130 1017 0020 1237 5820 0001

Bank Gospodarstwa Krajowego


Kolejnym etapem jest zdanie egzaminu państwowego organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny TDT.

Egzamin kwalifikacyjny w TDT dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty składa się z:

 1. części teoretycznej (pisemnej) – to jest test jednego wyboru zawierający odpowiednio:
  – trzydzieści pytań zawierających tematykę pierwszej części szkolenia,
  – pięciu pytań z każdej z pozostałych czterech części szkolenia specjalistycznego;
 2. jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia;
 3. części praktycznej polegającej na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, ocenie stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych przy tym badaniu.

Po pozytywnym wyniku egzaminu w TDT należy złożyć, u starosty w swoim miejscu zameldowania, wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty.

Do wniosku dołączamy n/w dokumenty (oryginały lub uwierzytelnione kopie):

 1. Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 3. Dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe,
 4. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia,
 5. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego,
 6. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

Uprawnienie nie zezwala na wykonywanie badań technicznych, o ile diagnosta nie jest zatrudniony w stacji kontroli pojazdów posiadającej odpowiednie zezwolenie starosty.

Call Now Button