Najbliższy termin szkolenia: 03.06.2024

Uprawnienia diagnosty samochodowego w 2023 roku

Prawa o ruchu drogowym określa trzy główne wymagania niezbędne do uzyskania uprawnień diagnosty samochodowego. Są nimi: wiek, wykształcenie, doświadczenie.

Wiek kandydata

Kandydat na diagnostę powinien mieć ukończone 18 lat ponadto musi mieć doświadczenie w zakresie budowy pojazdów i ich działania.

Wykształcenie

Przez wymagane przepisami wykształcenie techniczne i praktykę zgodnie z art. 84 Ust. 2b do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, rozumie się:

  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Doświadczenie

Jak wynika z powyższego punktu wymagana długość doświadczenia jest uzależniona od rodzaju wykształcenia. Osoby ze średnim wykształceniem technicznym lub wykształceniem średnim innym niż samochodowe powinny wykazać się minimum 2 letnim okresem praktyki z zakresu naprawy samochodów. Kandydaci z wyższym wykształceniem winni posiadać minimum 6 miesięcy doświadczenia. Doświadczenie to jedno z ważniejszych wymagań by otrzymać uprawnienia diagnosty samochodowego

Informacje dodatkowe

Ustawa określa również sytuacje w których kandydat jest zwolniony ze szkolenia na diagnostę samochodowego. Dodatkowo Prawo o ruchu drogowym precyzuje jakie doświadczenie kandydata jest zaliczane do praktyki zawodowej niezbędnej do otrzymania uprawnień diagnosty samochodowego. Zgodnie z dalszą częścią art. 84 (w/w):

  • ust. 2c. Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust.2, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej,
  • ust. 2d. Zwolnienie, o którym mowa w ust.2c, następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.
  • ust. 2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust.2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem, że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust.1. – wojsko i służby

Ważne! Uprawnienia diagnosty samochodowego

Jeśli zastanawiasz się czy twoje wykształcenie i doświadczenie spełnia wymogi ustawowe to zapraszamy do kontaktu. Wielu kandydatów na diagnostów samochodowych ma wątpliwości co do wykształcenia, które nie jest wprost podane w ustawie. To samo tyczy się doświadczenia w pracy w warsztacie. Niektórych kandydatów można określić jako indywidualne przypadki, które często spełniają normy wyznaczone przez Starostwo. Jeśli zastanawiasz się nad udziałem w naszym szkoleniu ale nie jesteś pewny czy masz odpowiednie doświadczenie i wykształcenie to zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel: +48 501-211-054. Zweryfikujemy czy spełniasz wymagania by otrzymać uprawnienia diagnosty samochodowego.

Call Now Button